Leasing


Leasing

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorców jest obecnie najpopularniejszym sposobem nabywania środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorców na całym świecie. Stały rozwój produktów leasingowych umożliwia finansowanie zakupów każdemu przedsiębiorcy nawet od pierwszego dnia funkcjonowania firmy a nawet zakupu środków transportu przez konsumenta. Cytując za wikipedią, to: “Leasing – jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).” W najprostszych słowach jest to nabycie prawa do użytkowania przedmiotu nowego lub używanego w zamian za określoną opłatę miesięczną. Najczęściej na sumę rat miesięcznych składa się wartość początkowa przedmiotu leasingu powiększona o odsetki i prowizje leasingodawcy. Najczęściej również leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu po zakończeniu okresu umowy leasingowej. W umowach leasingu wyróżniamy trzy strony transakcji: – leasingobiorcę, który jest również użytkownikiem i Klientem, – zbywającego, czyli dostawcę, który sprzedaje przedmiot leasingu firmie leasingowej – leasingodawcę, czyli firmę leasingową. Z punktu widzenia przedmiotów, które mogą być przedmiotem leasingu, to pokusimy się o stwierdzenie, że może być nim każdy majątek trwały – od komputera po nieruchomości.

Poznaj naszą ofertę dotyczącą poszczególnych rodzajów przedmiotów leasingu:Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny

Jest to transakcja, w której przedmiot leasingu jest własnością firmy leasingowej. To firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych, co stanowi koszt podatkowy leasingodawcy. Klient jest Leasingobiorcą oraz użytkownikiem przedmiotu. Leasingobiorca otrzymuje faktury VAT na każdą ratę: kwotę opłaty wstępnej, co miesięczną ratę leasingową oraz wykup.

Zakup przedmiotu leasingu może być dokonany na podstawie dowolnego dokumentu: faktury VAT, faktura VAT Marża, faktury zwolnionej, jednak niezależnie od tego umowa leasingu zawsze skutkuje opłatą wstępną oraz ratą leasingową i wykupem powiększonym o podatek VAT 23%. Faktura taka stanowi koszt uzyskania przychodów i w zależności od rodzaju przedmiotu pozwala na częściowy lub pełny odpis podatku VAT wynikającego z faktury. Leasing ten stanowi zobowiązanie pozabilansowe.

Leasing finansowy

Wyróżnikiem leasingu finansowego są odpisy amortyzacyjne leżące po stronie leasingobiorcy. Tym samym w przypadku tego leasingu na koszty uzyskania przychodu składają się odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od spłacanego kapitału. Leasingobiorca na samym początku otrzymuje fakturę na pełną wartość przedmiotu oraz harmonogram spłat.

Leasing finansowy jest elastyczny pod kątem podatku, pozwala w harmonogramie spłat zastosować podatek równy temu jakim opisana jest faktura sprzedaży przedmiotu leasingu, stąd tak popularna to forma finansowania sprzętu medycznego z podatkiem VAT 8% oraz zakupów przy zastosowaniu faktur VAT Marża, umowy kupna-sprzedaży czy faktur VAT zwolnionych.

Rozliczenie podatkowe jest identyczne jak przy zakupie przedmiotu za gotówkę. W praktyce l.finansowy jest bardzo podobny do zakupów z płatnością rozłożoną na raty, choćby w zakresie kredytu kupieckiego.

Leasing zwrotny

Jest to inna kategoria podziału związana nie tyle z formą samego leasingu, ale z sytuacją, w jakiej się ją stosuje. Wcześniej wspominając o leasingu operacyjnym i leasingu finansowym mieliśmy na myśli raczej sfinansowanie zakupu nowego dla firmy przedmiotu. W leasingu zwrotnym najpierw sprzedajemy przedmiot, który już użytkujemy, czyli otrzymujemy za niego zapłatę. Następnie leasingujemy ten sam przedmiot, dzięki czemu uzyskujemy gotówkę, a przedmiot jest w dalszym ciągu w naszym użytkowaniu.

To doskonała forma pozyskania dla firmy wolnych środków obrotowych, inwestycyjnych, na dowolny cel. Dzięki oddaniu w leasing posiadanego pojazdu, urządzenia, maszyny, nieruchomości – leasingobiorca nadal użytkując swój przedmiot uzyskuje ochronę podatkową wynikającą z miesięcznych, przewidywalnych kosztów raty leasingowej jednocześnie dowolnie dysponując uwolnionymi środkami finansowymi wypłaconymi przez firmę leasingową. Przedmiot leasingu musi oczywiście być wolny od wad prawnych i technicznych. 

Leasing nieruchomości

Tu znowu wchodzimy w inną klasyfikację – ze względu na przedmiot leasingu. Jednak leasing nieruchomości jest tak specyficzny, że warto o nim osobno wspomnieć. Jest to krótko terminowe finansowanie – najczęściej w zakresie od 5 do 15 lat – zakupu nieruchomości lub leasing zwrotny posiadanego obiektu. Produkt w swojej dostępności bardzo zróżnicowany w zależności od charakterystyki samej nieruchomości. Zastosowanie mają tu zarówno jego warianty operacyjny jak i finansowy. Leasing nieruchomości w zależności od oferującej go firmy leasingowej obwarowany jest zróżnicowanymi parametrami minimalnej wartości oraz przeznaczenia i bieżącego wykorzystania. Bardzo istotnym parametrem jest kondycja finansowa leasingobiorcy.

Leasing konsumencki

Dogodne finansowanie zakupu pojazdów osobowych, ciężarowych do 3,5 tony, motocykli, quadów rejestrowanych i skuterów dla konsumenta, dostępne praktycznie przy każdej formie zatrudnienia. Produkt cenowo konkurencyjny z umową kredytu samochodowego. Jego ewolucja doprowadziła również do powstania najmu długoterminowego dla konsumentów.

Przeczytaj więcej na temat leasingu dla osób prywatnych

Pożyczka leasingowa

Zawsze, ściśle powiązana z nabyciem przedmiotu leasingu lub refinansowaniem nabytego już przedmiotu. Bardzo popularna w zakupie sprzętu rolniczego oraz leśnego gdzie występują dopłaty z jednoczesnym wymogiem aby to Klient końcowy był nabywcą na fakturze zakupu. Nowoczesny produkt z możliwością dłuższego okresu karencji na początku spłaty. Doskonała alternatywa w finansowaniu zakupów dla przedsiębiorców, którzy nie są płatnikami VAT. Dostępna również na bardzo krótkie okresy. Amortyzacja i odpisy amortyzacyjne po stronie pożyczkobiorcy, koszty uzyskania przychodów stanowią dodatkowo odsetki. Pożyczką leasingową chętnie finansowane są środki transportu ciężkiego

Podsumowanie

Leasing jako wyjątkowo elastyczna forma finansowania może być z dużą swobodą definiowany w zakresie harmonogramu spłaty rat, wysokości opłaty wstępnej czy wykupu. Jeżeli poszukujesz kreatywnych rozwiązań finansowych zwróć się do naszych doradców z zapytaniem, zapewniamy iż każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie. Nasi doradcy odpowiedzą na Twoje pytania o szczegóły produktów leasingowych i pomogą dobrać najlepszy produkt dla potrzeb Twojej Firmy. Zważywszy, że zakup w leasingu możliwy jest z większości krajów na świecie, śmiało możemy powiedzieć iż z Ocean Finance leasing nie zna granic.


Masz więcej pytań? Potrzebujesz oferty? Napisz!


-